0 (212) 580 90 11
info@dogansahin.av.tr
tr


Çalışma modelimiz, Adaletin toplum ve birey nezdinde hayati öneminin ziyadesiyle idrakinde olunması ülküsünden hareketle, çok ortaklı, sorumluluğu ve kazanımı dağıtmış, disiplin ve planlı çalışma odaklı, iletişim kanalları açık, birikim ve pratik çözüm önerileri sunan, acil hizmet biriminin kurulu olduğu, bağımsız çalışmayı ilke edinmiş, müvekkil ile ilişkilerde karşılıklı saygı, kazanım ve dürüst yaklaşımı öncelikle amaçlayan, kısa süreli ve etkin çözüm alternatifleri ortaya koyan,  bahane üretmeyen, bürokrasiyi ve idari engelleri aşarak sonuç üreten, adalette hızın önemini bilen bir felsefeden hareketle klişe girişimlerin dışına taşmış görünen bir tabloyu mutlak bir sadakat ve mahremiyet içinde taraflara sunan bir yapılanmadır.

 

UZMANLIK ALANLARIMIZ

01. Aile Hukuku

Aile Hukuku 

• Anlaşmalı boşanma davası
• Çekişmeli boşanma davası
• Mal rejiminin tasfiyesi davası
• Nafaka ve tazminat davaları
• Tanıma ve tenfiz davası
• Velayet davası
• Nafaka uyarlama davası
• Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
• “Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi” başlıklı 6284 sayılı kanun kapsamında koruma ve tedbir kararlarına yönelik başvuruların yapılması 

Şahin Avukatlık Bürosu “Aile Hukuku” alanında;

Ailenin kurulması aşamasında nişanlanma ve evlenme kurumları ile başlayan, aile birliği kurulduktan sonraki süreçte velayet, mal rejimi, evlat edinme gibi konuları içeren ve evliliğin son ermesine sebep olan boşanma veya evliliğin iptali konularını ele alan Aile Hukuku ile ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

02. Ceza Hukuku

• Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
• Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
• Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
• İstinaf ve Temyiz süreçlerinin yürütülmesi
• Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması
Ceza hukuku özgürlüğe direkt etki eden bir hukuk dalı olması nedeniyle avukat ile temsil bu bağlamda çok önemlidir. Avukatın da sizi temsil kabiliyeti önemlidir. Zira ceza hukukunda amaç maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Dolayısıyla delillerin ortaya konulmasında, etkili savunmada, var olan ve zarara uğrayan menfaatin veya hakkın talebinde, müvekkil ile iletişimde, kanunlara ve diğer mevzuata hâkimiyette avukatın rolü hakkın yerini bulması için belirleyicidir.

Dolayısıyla insanın en temel haklarından olan özgürlük hakkının kaybedilmemesi açısından etkili ve güçlü temsil edilme hayati öneme sahiptir. Mağdur bakımından kaybın telafisi ve mağdurun vicdanen tatminini sağlamak esas gaye iken, şüpheli ya da sanık bakımından özgürlüğün korunması, haksızlığa uğranmaması ve orantısız yaptırımlara maruz kalınmaması temel amaçtır.

Şahin Avukatlık Bürosu “Ceza Hukuku” alanında;
Soruşturma aşamasında şüpheliyi, kovuşturma aşamasında sanığı, mağduru, suçtan zarar göreni, katılanı ve suçtan sorumlu olan diğer kişileri temsil eder. Bu bağlamda adliyede, kolluk makamlarında veya suç için önemli diğer mahallerde bulunur, ifade ve sorguya katılır, isnatla ilgili bilgilendirmeyi sağlar, dilekçeler vasıtası ile ya da sözlü olarak hakların koruma altında tutulmasını sağlamaya çalışır.

03. İcra ve İflas Hukuku

• İcra takibi hazırlanması
• Haciz işlemleri
• Menfi tespit ve istirdat davaları
• Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması
• İtirazın kaldırılması davası
• Borçtan kurtulma davası
• İcra takibine itiraz
• İcra takibine itirazın kaldırılması
• İhtiyati haczin kaldırılması
• İmzaya itiraz
• İstihkak iddiası nedeniyle takibin taliki
• İtirazın kaldırılması Ve tahliye
• Kıymet takdirine itiraz
• Kiralananın tahliyesi
• Konkordato
• Rehnin kaldırılması talebi
• Sıra cetvelindeki Sıraya itiraz
• Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)
• Takibin taliki veya iptali

Şahin Avukatlık Bürosu “İcra Hukuku” alanında;
Alacak tahsili, ihtiyati haciz, satış, icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılmasında gerçek kişilere ve kurumsal müvekkillere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

04. İş Hukuku

• Geçerli sebeple fesih durumunda kıdem, ihbar ve diğer işçilik alacaklarına yönelik davalar
• Geçerli sebeple fesih iddiasıyla fesih yapılması fakat feshin geçerli bir sebebe dayanmaması durumunda işe iade davası
• İş kazaları sonucunda açılabilecek iş kazası tespiti ve tazminat davaları
• İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
• İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
• Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
• Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları

Şahin Avukatlık Bürosu “İş Hukuku” alanında;
İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, işe alma ve işten çıkarmaya ilişkin usullerin oluşturulması, performans değerlendirme ve insan kaynakları yönetimi konusunda hukuki destek sağlanması, işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

05. Bilişim Hukuku

Bilişim Hukukunu kısaca tanımlamak istersek, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku • Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
• Bilişim sistemini bozma suçu
• Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, kopyalama veya yok etme suçları
• Alan adı uyuşmazlıklarından doğan davalar
• Erişim engelleme kararları
• İnternet yoluyla işlenen hakaret, tehdit ve şantaj suçları
• Bilişim sistemini bozma ve engelleme suçları
• Bilişim sistemindeki verileri değiştirme, bozma, kopyalama ve yok etme suçları
• Banka ve kredi kartların kötüye kullanılması suçu
• Diğer bilgisayar, bilişim ve internet suçları
• Mesafeli alım-satım sözleşmeleri
• Kişisel verilerin korunması ve kişisel bilgi kullanımı amaçlı teyitler
• Reklam amaçlı ya da diğer önemsiz e-posta trafiği
• Kişisel ya da kurumsal sistemlere yönelik haksız fiiller (hacking) 
Şahin Avukatlık Bürosu “Bilişim Hukuku” alanında;
Teknolojik gelişmeler çerçevesinde teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullanılan bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.

HEPSİ

YAYINLAR ve MAKALELER